Warranty Policy : Electric Fan

 1. รับประกันเฉพาะมอเตอร์พัดลม นับตั้งแต่วันที่ได้รับ หรือ ถือว่าได้รับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้นไป จนครบกำหนด ระยะเวลารับประกันตามประกาศบริษัท (เช็คได้ที่รายละเอียดสินค้า)
 2. บริษัทฯ รับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ถูกต้องตามปกติของการใช้งาน หรือ การชำรุดบกพร่องจากการผลิต หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรก หากสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้ทันที
 3. ทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง เปิดใช้งานไม่ติด
 4. ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
 5. ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ จะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงิน เมื่อบริษัทฯ ขอให้จัดส่งมาเป็นหลักฐานในการตรวจเช็คระยะเวลาของการรับประกัน และแสดงบัตรรับประกันทุกครั้ง บัตรต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ลบเลือน ฉีกขาด หรืออ่านรายละเอียดได้ไม่ชัดเจน หากลงทะเบียนรับประกันสินค้ากับทางบริษัทฯด้วยวิธีอื่นกรุณาแจ้งเพื่อตรวจสอบสถานะก่อนรับบริการทุกครั้ง กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแสดงใบรับประกันสินค้าหรือไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้ากับบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิพิจารณาจากรายละเอียดวันที่ผลิตหรือ serial บนเครื่องเป็นวันเริ่มนับการรับประกันแทน
 6. บริษัทฯ จะไม่รับรอง หรือ ไม่ประกันสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปดังต่อไปนี้
  1. การชำรุดเกิดจากการใช้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกวิธี ไม่เป็นไปตามขั้นตอน การใช้ ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ คำแนะนำ คำเตือน ข้อควรระมัดระวัง ขาดการดูแลรักษา ทำตกหล่น เก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือ ประมาทเลินเล่อ จงใจ เจตนา รวมถึงกรณีอื่นใด ที่ทำให้ บริษัทฯ พิจารณา และมีความเห็นว่า ไม่พึงดูแลรักษาสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์อย่างเช่น วิญญูชนทั่วไปที่จะพึง รักษาดูแลสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ประเภทเดียวกัน
  2. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า หรือ เกิดจากการขนส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ ทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตกหล่น
  3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือ การชำรุดจากการใช้ งานอย่างต่อเนื่องเกินกว่าที่กำหนดในคู่มือ การเก็บรักษาไม่ดีเกิดสนิม มีร่องรอยเปรอะเปื้อน รวมถึงเกิดจากการกระทำใดๆของมนุษย์ สัตว์ แมลง กัดแทะ เป็นต้น
  4. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มีการซ่อม ดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข งัดแงะ โดยบุคคลอื่นมาแล้ว หรือ มีการ นำไปใช้ร่วม และ/หรือ พ่วงกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับรองเป็นหนังสือจากบริษัทฯ
  5. ไม่มีหลักฐาน บัตรรับประกันสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ มาแสดง พร้อมกับตัวสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ส่งมาให้ซ่อม หรือ แก้ไข
  6. มีการแก้ไข หรือ เพิ่มเติมใดๆ ในตัวบัตรรับประกัน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
  7. บริษัทฯ ได้พิจารณาตัวสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ประเภทใดๆ แล้ว ไม่สมควรรับประกัน เนื่องจาก มีการใช้กลอุบาย หลอกลวง หรือ มีการกระทำ ผิดกฎหมาย มาแสดงต่อบริษัทฯ
  8. บริษัทไม่รับประกันสินค้าที่ใช้แล้ว ซึ่งผู้ซื้อทำการซื้อต่อจากบุคคลอื่นโดยมิได้ซื้อจากบริษัทฯหรือตัวแทนจำหน่าย
 7. การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้า หรือ ผลิตภัณพ์ที่ได้ซื้อภายในประเทศไทย เท่านั้น และการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 8. หากมีความชำรุด บกพร่อง หรือ มีการใช้ผิดปกติ หรือ มีการดัดแปลง ตัวสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่ สาเหตุจากการใช้งานปกติ หรือ ไม่ใช่มาจากไม่ได้มาตรฐาน ตามป้ายที่ติดไว้ในตัวสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ต้องเป็นผู้รับภาระ ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ซ่อมแซมฝ่ายเดียว แม้จะอยู่ในเวลาที่กำหนดการรับประกัน หรือ ได้พ้นกำหนดการรับประกันไปแล้ว
 9. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการรับประกันสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดไปแล้ว ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อ สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ โดยสิ้นเชิง
 10. ในกรณีสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม ในส่วนชิ้นที่ไม่ได้มาตรฐาน และใช้ไม่ได้ ได้ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระยะเวลารับประกันนั้น กำหนด ระยะเวลารับประกันจะไม่เปลี่ยนแปลง คงเป็นไปตามเดิม โดยนับระยะเวลาจากวันที่ส่งสินค้า เป็นต้นไป เท่านั้น จะไม่ถือว่ามีการขยายระยะเวลา หรือ เริ่มนับระยะเวลาขึ้นใหม่ นับจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ แต่ประการใดทั้งสิ้น

After Sales Service Policy

 1. สามารถเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่ อัตราค่าบริการตามที่บริษัทฯ กำหนด
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิการให้บริการและการแนะนำการให้บริการ เป็นไปตามอาการของสินค้าและความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อตัดสินใจก่อนดำเนินการ

Return Policy

บริษัทฯ จะรับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์คืน เฉพาะชนิดสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์สินค้าไม่เสียหาย(ยังไม่แกะ หรือ เปิดใช้งาน) ,ลูกค้ายกเลิกออเดอร์(ยังไม่แกะ หรือ เปิดใช้งาน) ,ลูกค้าสั่งผิด(ยังไม่แกะ หรือ เปิดใช้งาน) ตามที่กำหนดบน www.luckymisu.co.th เท่านั้น ภายใต้ข้อจำกัด และมีเงื่อนไข การรับคืนสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 1. รับคืนสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่มีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สั่งซื้อไปไม่เกิน 7 วัน (เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีการสั่งซื้อเป็นวันแรก) ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ จะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงิน เมื่อบริษัทฯ ขอให้จัดส่งมาเป็นหลักฐานในการตรวจเช็คระยะเวลาของการรับประกัน
 2. สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ส่งคืน ต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของบริษัทที่เรียบร้อย ยังไม่เปิดแกะใช้งาน และสภาพสินค้าสมบรูณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย
 3. ในวันที่ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ หรือ ตัวแทน ลงนาม รับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ พบเห็นความเสียหาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่ง พร้อมถ่ายรูปภาพความเสียหาย เป็นหลักฐานตามเงื่อนไขบริษัทฯ และ รีบจัดส่งสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ พร้อมภาพถ่ายความเสียหาย ส่งให้แก่บริษัท ภายในไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
 4. การส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ คืน มีขั้นตอนที่ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ต้องดำเนินการดังนี้
  1. กรอกแบบฟอร์มการขอคืน สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ทางออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์
  2. สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการส่งคืนต้องจัดส่งด้วยกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพสมบูรณ์
  3. หลักฐานการซื้อขาย “ ใบกำกับภาษี ” แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
  4. หากไม่สามารถเข้าใช้แบบฟอร์มการคืนสินค้าทางออนไลน์ได้ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทร 02-611-1071
 5. ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ จะต้องจัดส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ คืนกลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ในการขนส่งกลับคืนไปเอง
 6. ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฝ่ายบริการหลังการขายลัคกี้มิตซู เลขที่ 68 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
 7. บริษัทฯ จะไม่รับคืน สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน ที่ผิดปกติ หรือ ขอเปลี่ยนสี หรือ อ้างสำคัญผิดในคุณสมบัติ สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ ไม่ชอบใจในตัวสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์
 8. การรับคืนสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจะเปลี่ยนตามแบบเดิมให้ใหม่ ในรุ่น ชนิด สี แบบเดียวกัน เท่านั้น หากไม่มีสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาทดแทน จะคืนเป็นเงินที่ชำระมาแล้วเท่านั้น โดยลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ยอมรับว่าจะไม่มี ดอกเบี้ยผิดนัด ไม่มีค่าสินไหมทดแทน ไม่มีค่าชดเชย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ในกรณีคืนเงิน จะคืนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ในชื่อ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการที่เข้ามาทำรายการ เท่านั้น การคืนจะไม่เกิน 30 ( สามสิบ ) วันทำการ โดยที่บริษัทฯ จะต้องได้รับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ คืนกลับมาในสภาพ ที่เรียบร้อย และมีหีบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของบริษัทที่เรียบร้อย รวมถึงเอกสาร ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนด้วย