ข้อมูล และเนื้อหาบนเว็บไซต์

บริษัท ลัคกี้มิตซู ไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ตั้งแต่ การลงเนื้อหา ข้อความ และข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.luckymisu.co.th จึงแจ้งลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกันว่า บรรดาข้อมูล เนื้อหา ตัวอักษร ภาพ เสียง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ ใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแต่ ผู้เดียว เท่านั้น หากผู้ใดได้ ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ปลอมแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือ กระทำการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากบริษัทก่อน ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นการละเมิดสิทธิ ในทรัพย์สินทาง ปัญญาของบริษัท ซึ่งจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย และรับโทษตามที่กฎหมาย กำหนดไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บรรดาข้อมูลของ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ได้แจ้งลงทะเบียนบัญชี ตามที่ กำหนดบน www.luckymisu.co.th และรวมถึงการให้ข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม ข้อมูลในการติดต่อลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ กับบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ข้อมูลซื้อขายเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใดๆ กับบริษัท ตลอดจนถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน อิเลคทรอนิกส์ของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ จะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะพึงตระหนัก และจะเก็บ รักษาไว้เป็นความลับ โดยที่ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวจะไม่ถูกโอน จำหน่าย หรือ เปิดเผย ต่อสาธารณชนทั่วไป

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ เป็นเรื่องสิ่งสำคัญ การใช้ ชื่อ หรือ ข้อมูลใดๆ ของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ จะใช้เฉพาะเพื่อกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น และการจัดเก็บข้อมูลจะเก็บไว้เพียงเท่าที่ระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เห็นสมควร และเหมาะสม แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ( ถ้ามี )

เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยข้อมูล ต่อในเครือของบริษัทฯ และบุคคลที่ดำเนินการ จัดส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ได้สั่งซื้อสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการ เสนอสินค้า และ/หรือ ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ เสนอต่อลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการในภายหน้า เท่านั้น และการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ส่งให้แก่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ศาล พนักงานสอบสวน

การจัดเก็บข้อมูลของ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ เมื่อได้ดำเนินการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บน แพลตฟอร์มของบริษัทฯ แล้ว บรรดาข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บ ดังกล่าวต่อไปนี้ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงครบถ้วน และไม่ทำให้เข้าใจผิด ได้แก่

 1. ชื่อ นามสกุล
 2. สถานที่จัดส่งสินค้า
 3. อีเมล์
 4. หมายเลขติดต่อ
 5. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

ทุกครั้งที่ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท จะจำ และบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ที่ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะรวมถึง

 1. ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ
 2. ชนิดของบราวเซอร์ของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ
 3. หน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนที่จะเข้าสู่แพลตฟอร์ม Luckymisu
 4. หน้าเว็ปไซต์ที่ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ เข้าชมในแพลตฟอร์ม Luckymisu
 5. ระยะเวลาที่ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ในการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ ของบริษัทฯ สินค้า หรือ ข้อมูลที่ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชม วันที่ และ ข้อมูลทางสถิตอื่นๆ

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ที่บริษัทฯ จัดเก็บ จะใช้ประโยชน์ใน ขอบเขตดังนี้

 1. เพื่อจัดส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ
 2. เพื่อปรับปรุงข้อมูลการส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงในกรณีที่ ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
 3. เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัทฯ ให้ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการได้ทราบ และเข้าถึงได้โดยง่าย
 4. เพื่อการบริหารจัดการ การออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และการลงบัญชี ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 5. เพื่อตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมด้านการเงินของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการด้านการเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าทางระบบ ออนไลน์
 6. เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ประมวลผลภายในองค์ของบริษัทฯ และการวิจัย ในระบบสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูล จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย
 7. เพื่อตรวจสอบจำนวนดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบแผนผัง และเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการ ของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น

การจัดส่งข้อมูลของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการนั้น บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการส่งด้วยความ สมัครใจของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ แต่หากมีการแจ้งเพิกถอนโดยทำเป็นหนังสือ ถึงบริษัทฯ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะยกเลิกการให้บริการของ บริษัทฯ กับลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ในกรณีมีการสั่งซื้อ สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ใดๆ บริษัทฯ จะยกเลิกข้อมูลลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ เมื่อไม่มี การส่ง หรือ ยังไม่ส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ใดๆที่สั่งซื้อ ส่งออกไปจากบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ได้ส่งข้อมูลของบุคคล นิติบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่ ข้อมูลของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ส่งให้แก่บริษัทฯ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการต้อง รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเองหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ไม่มีส่วนรู้เห็น ด้วยแต่อย่างใด และบริษัทฯ ถือว่าลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตจากบุคคล นิติบุคคลภายนอกดังกล่าวแล้ว ในการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่บริษัทฯ ได้
ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ เป็นผู้เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ ต้องเก็บรักษาข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Log out ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับรองประกันความปลอดภัยในการ ส่ง-รับ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการได้

ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ จะต้องระมัดระวังไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ รวมถึงของผู้อื่น และไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะ เข้าข่ายของการก่ออาชญากรรม การทำลายความสงบเรียบร้อย รวมถึงไม่กระทำ การอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึง ไม่เข้าถึงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือ เจ้าของเว็บไซต์

หากลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ กระทำการใดๆ ให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้อื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ เยียวยา ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็น ต้องร่วมรับผิดแต่ประการใดทั้งสิ้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

www.luckymisu.co.th ได้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งาน ในธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ โดยมีระบบความปลอดภัยที่จะจัดเก็บข้อมูลได้อย่าง ปลอดภัย และรักษาข้อมูลส่วนตัวของ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ โดยมิให้ข้อมูลสูญหาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจาก ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ใดๆ การถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Hack ) ข้อมูลสูญหาย หรือ เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงความผิดพลาดใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Terms and conditions of service

ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์ www.luckymisu.co.th ของ บริษัท ลัคกี้มิตซู ไทย จำกัด ยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ( “ เงื่อนไขการใช้บริการ ” ) โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้ดุลยพินิจในการขายสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขายสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯ จะถือว่า ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลง แล้วด้วยเช่นกัน

หากลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการที่เข้าเยี่ยมชม และดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัท ไป จะไม่ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ หรือ ไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิใดๆทั้งสิ้น และ จะต้องไม่นำข้อมูลใดๆจากเว็บไซต์ของบริษัท ไปแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หรือ ธุรกิจอื่นใด
คุณสมบัติของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ

 1. ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รับรองว่าเป็นผู้มีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ และมีความสามารถทำนิติกรรมสัญญาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
 2. ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ตกลงว่าจะแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ หากไม่เป็นข้อมูล ที่เป็นจริงดังกล่าว หรือ ขัดต่อกฎหมาย บริษัทฯ ถือว่า สถานะของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ จะใช้บังคับไม่ได้ ตกเป็นโมฆะทั้งหมด และสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการ ใดๆ ในการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์กับ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ตามที่กล่าวมา

ความถูกต้องของเนื้อหา และข้อมูล จำนวนสินค้า www.luckymisu.co.th ของบริษัท ลัคกี้มิตซู ไทย จำกัด มีความสมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ ในการทำ ธุรกรรมพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีเนื้อหา และ/หรือข้อมูล หรือ การพิมพ์ ผิดพลาด หรือ การคำนวณราคาผิด หรือ มีความผิดพลาดในการประมวลผล หรือ ความไม่แม่นยำ หรือ ข้อผิดพลาดทางอิเลคทรอนิกส์ใดๆ บริษัทฯจะแก้ไขโดยเร็ว ที่สุดตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และสามารถทำได้ โดยขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 1. ยกเลิกคำขอ คำเสนอ คำสั่งซื้อสินค้า หรือ ผลิตภัณท์ใดๆ ที่ได้ระบุไปแล้ว
 2. แก้ไขข้อผิดพลาด หรือ สิ่งที่ละเว้นไว้ หรือ ความไม่แม่นยำ
 3. เปลี่ยนแปลงแก้ไขราคาซื้อขาย ข้อความ เนื้อหา ข้อเสนอโปรโมชั่น คำบรรยายสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ ข้อมูลจำเพาะของสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ ข้อมูลอื่นๆ

ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีพันธะสัญญา ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงภายหลัง ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการได้ทำธุรกรรมสั่งซื้อสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ ทำรายการเกี่ยวกับ สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว หรือ มีการจัดส่งสินค้า หรือ รับสินค้าไปแล้วก็ตาม

อนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนสินค้าภายหลังจาก ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการได้ทำรายการสั่งซื้อสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์แล้ว และ/หรือ ได้รับแจ้งการสั่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว รวมถึงการขอระงับ หรือ การยกเลิก หรือ การโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ในขณะนั้น หรือ ช่วงเวลาใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับรอง และไม่รับประกันว่าจะมีสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวมีอยู่เพียงใด หรือไม่มีอยู่

การส่งข้อมูลของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ข้อความ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น คำวิจารณ์ รวมถึงการสื่อสารด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการได้โพสท์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ต้องไม่ละเมิด เหยียดหยาม หรือ หยาบโลย ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หรือ หมิ่นประมาทแก่บุคคลที่สาม รวมถึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของผู้อื่น ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบต่อ การกระทำดังกล่าวมา และชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับ ความเสียหายเอง บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำใดๆ ดังกล่าวในวรรคแรกของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ แม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดทั้งสิ้น

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการเชื่อมโยง ไปปรากฎบนเว็บไซต์อื่นๆ หรือ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ได้ทำธุรกรรมพาณิชย์ อิเลคทรอนิกส์เกี่ยวกับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ของ บริษัทฯ ผ่านบนเว็บไซต์ของผู้อื่น ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ยอมรับว่า บริษัทไม่ได้อนุมัติ และไม่สามารถควบคุม เว็บไซต์ของผู้อื่นเหล่านั้นได้ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง เนื้อหา ความถูกต้องตามกฎหมาย และลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถ นำข้อมูลใดๆ ไปอ้างอิง หรือ ไปตีความหมายว่า เว็บไซต์ของผู้อื่นได้อนุมัติเห็นชอบ แล้ว หรือ เป็นการอนุมัติจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯแล้ว

ข้อจำกัด การระงับ ไม่มีเว็บไซต์ของบริษัท

 1. การให้บริการระหว่างประเทศ บริษัทฯ ไม่รับรองว่า สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่เสนออยู่ บนเว็บไซต์ จะเหมาะสม หรือ สามารถตอบสนองการให้บริการต่อลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการนอกประเทศไทย และไม่สามารถรับผิดชอบที่จะปฎิบัติให้สอดคล้องกับ กฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
 2. เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมกับเว็บไซต์อื่นๆ หรือ ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจะมี การจำหน่าย หรือ โฆษณาสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ คืนสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ นโยบายอื่นๆที่เกี่ยวกับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ได้ถูกจำหน่ายโดย ผู้ขาย หรือ ผู้จัดจำหน่าย หรือ บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้รับ อนุญาต ให้บังคับใช้ไม่ได้ เป็นโมฆะ
 3. บริษัทฯ มีสิทธิปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ ระงับการใช้ชั่วคราว หรือ หยุดใช้เว็บไซต์ใน บางส่วน หรือ ทั้งหมดในเวลาใด หรือ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องแจ้ง หรือ ขอความยินยอมจาก ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ
 4. หากในเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ บริษัทฯ มีข้อสงสัย จะมีการฉ้อฉลจากการทำธุรกรรม พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ทราบบนเว็บไซต์ว่าให้ ยุติ และหยุดการกระทำใดๆที่จะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว สถานะของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการในสถานะการณ์นั้นๆ จะถูกยกเลิก ถูกปฎิเสธ ไม่ รับรองประกันเกี่ยวกับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด เงื่อนไขในการใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมได้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ รับทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ยอมรับในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกครั้ง

Disclaimer Warrant

เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึง รูปภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ข้อความทั้งหมด ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ จะไม่มีการรับรอง หรือ รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ในเรื่อง

 1. ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ไม่มีข้อผิดพลาด
 2. การทำงานของเว็บไซต์ไม่ถูกรบกวน หรือ มีความผิดพลาด
 3. เว็บไซต์นี้ หรือ การบริการต่างๆ ทำให้ไม่มีไวรัส หรือ ส่วนต่างๆ เป็นอันตราย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหา และข้อมูลใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากเนื้อหา และข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ อาจมีความผิดพลาดขึ้นได้ในการดำเนินงานของบุคคล และ/หรือ ทางอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบโดยตรง หรือ โดยอ้อม ต่อการทำสัญญา ตกลงใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากความผิดพลาดของเนื้อหา และข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.luckymisu.co.th

บริษัทฯ จะไม่รับรอง หรือ ไม่ประกันสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 1. การชำรุดเกิดจากการใช้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกวิธี ไม่เป็นไปตามขั้นตอน การใช้ ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ คำแนะนำ คำเตือน ข้อควรระมัดระวัง ขาดการดูแลรักษา ทำตกหล่น เก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือ ประมาทเลินเล่อ จงใจ เจตนา รวมถึงกรณีอื่นใด ที่ทำให้ บริษัทฯ พิจารณา และมีความเห็นว่า ไม่พึงดูแลรักษาสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์อย่างเช่น วิญญูชนทั่วไปที่จะพึง รักษาดูแลสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ประเภทเดียวกัน
 2. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า หรือ เกิดจากการขนส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ ทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตกหล่น
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือ การชำรุดจากการใช้ งานอย่างต่อเนื่องเกินกว่าที่กำหนดในคู่มือ การเก็บรักษาไม่ดีเกิดสนิม มีร่องรอยเปรอะเปื้อน รวมถึงเกิดจากการกระทำใดๆของมนุษย์ สัตว์ แมลง กัดแทะ เป็นต้น
 4. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มีการซ่อม ดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข งัดแงะ โดยบุคคลอื่นมาแล้ว หรือ มีการ นำไปใช้ร่วม และ/หรือ พ่วงกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับรองเป็นหนังสือจากบริษัทฯ
 5. ไม่มีหลักฐาน บัตรรับประกันสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ มาแสดง พร้อมกับตัวสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ส่งมาให้ซ่อม หรือ แก้ไข
 6. มีการแก้ไข หรือ เพิ่มเติมใดๆ ในตัวบัตรรับประกัน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
 7. บริษัทฯ ได้พิจารณาตัวสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ประเภทใดๆ แล้ว ไม่สมควรรับประกัน เนื่องจาก มีการใช้กลอุบาย หลอกลวง หรือ มีการกระทำ ผิดกฎหมาย มาแสดงต่อบริษัทฯ
 8. บริษัทไม่รับประกันสินค้าที่ใช้แล้ว ซึ่งผู้ซื้อทำการซื้อต่อจากบุคคลอื่นโดยมิได้ซื้อจากบริษัทฯหรือตัวแทนจำหน่าย